Rijksdienst voor archeologie, cultuurlandschap en monumenten
XML RSS 1.0 Feed

MAISON DES MAÎTRES is een partnerschap van 6 architecten en 6 bouwkundigen gespecialiseerd in de bouwkundige begeleiding van hen die op het punt staan een huis te kopen in Frankrijk, alsmede van hen die er al een huis hebben maar nu willen gaan verbouwen of renoveren, en hierbij behoefte hebben aan onafhankelijke, professionele voorlichting en ondersteuning.


 

Voorwaarden keuringen  
Voorwaarden keuringen


ALGEMENE VOORWAARDEN BIJ KEURING VAN VASTGOEDOBJECTEN / STANDARD TERMS OF ENGAGEMENT

Definities (1) General

1.1
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
- Algemene Voorwaarden: alle bepalingen uit de hieronder omschreven Algemene Voorwaarden;
- DNR2011: Regeling Verhouding Opdrachtgever Ingenieursbureau;
- KIVI NIRIA: Koninklijk Instituut Van Ingenieurs; beroepsvereniging van ingenieurs;
- opdrachtgever: degene die opdracht geeft tot een bouwtechnische keuring;
- opdrachtnemer: de ondernemer die de opdracht aanvaardt en de keuring verricht: LOT OF HOUSES (ingeschreven Chambre de Commerce te Cahors als COMPAGNIE DES BATAVES SARL, hierna te noemen: opdrachtnemer en/of LOT OF HOUSES)
- debiteur: degene op wiens naam de factuur is gesteld.

Toepasselijkheid (2) General

2.1
Deze Algemene Voorwaarden, inbegrepen de hierin van toepassing verklaarde DNR2011, zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever betreffende door opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever verrichte of te verrichten bouwtechnische keuringen.
2.2
Van toepassing zijn zowel deze algemene voorwaarden als de DNR2011. Bij strijdigheid prevaleren de algemene voorwaarden boven de DNR2011.
2.3
Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van de opdrachtgever binden LOT OF HOUSES niet. Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden gelden alleen tussen partijen indien LOT OF HOUSES schriftelijk met deze aanvullende en/of afwijkende voorwaarden heeft ingestemd.

Totstandkoming overeenkomst (3) General - before the inspection

3.1
Alle aanbiedingen tot het sluiten van een overeenkomst zijn vrijblijvend, tenzij tussen partijen anders is overeengekomen.
3.2
LOT OF HOUSES heeft het recht om het sluiten van een overeenkomst te weigeren en/of om slechts onder bepaalde voorwaarden aan te nemen, indien LOT OF HOUSES van mening is dat inspectie geen althans volstrekt onvoldoende kans op succes heeft tenzij LOT OF HOUSES op grond van wettelijke en/of gedrags-/tuchtrechtelijke regelgeving verplicht is de aangeboden keuring wel uit te voeren.
3.3 (AV1)
Opdrachten worden gewoonlijk mondeling-telefonisch aangenomen en per e-mail of brief bevestigd, met gedetailleerde opgave van het soort dienst en de prijs. Het ontbreken van een bevestiging zal het mondelinge contract niet invalideren.
3.4
Bij opdrachtverstrekking aan LOT OF HOUSES bevestigt en aanvaardt de opdrachtgever de algemene voorwaarden. Indien deze bij de contractbevestiging en/of opdrachtbevestiging onverhoopt niet zijn bijgevoegd en/of deze voorwaarden niet in uw bezit zijn en/of u van deze voorwaarden geen kennis heeft kunnen nemen, dient u LOT OF HOUSES hiervan direct en vóór uitvoering der werkzaamheden in kennis te stellen. LOT OF HOUSES zal u dan per omgaande de van toepassing zijnde voorwaarden doen toekomen. De voornoemde voorwaarden zijn tevens gepubliceerd op de website van LOT OF HOUSES (www.keuringen.nl).
3.5
De tussen LOT OF HOUSES en opdrachtgever te sluiten overeenkomst is eerst rechtsgeldig vanaf het moment dat de overeenkomst door LOT OF HOUSES schriftelijk of per email is bevestigd, dan wel wanneer LOT OF HOUSES met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen.
3.6
De opdrachtgever voorziet LOT OF HOUSES van alle relevante informatie die nodig is voor het behoorlijk verrichten van een inspectie. Dit betreft inclusief de door verkoper of opdrachtgever in verband met de meldingsplicht te verstrekken informatie en/of anderzijds verkregen informatie over al gesignaleerde gebreken en/of tekortkomingen. Het hiertoe strekkende inlichtingenformulier kunt u vinden en uitprinten vanaf de website van LOT OF HOUSES ( www.keuringen.nl).
3.7
De in artikel 3.6 bedoelde informatie wordt uiterlijk direct voor aanvang van de inspectie aan LOT OF HOUSES overhandigd. Het inlichtingenformulier dient volledig en duidelijk leesbaar te worden ingevuld en ondertekend. Indien de verkoper geen ingevuld en ondertekend inlichtingenformulier aan LOT OF HOUSES heeft overhandigd, zal LOT OF HOUSES geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de uitgevoerde werkzaamheden aanvaarden.
3.8
Voor het tijdstip van de inspectie wordt een marge van plus of min 15 minuten gehanteerd, daar externe omstandigheden veelal een exact tijdstip niet kunnen garanderen. LOT OF HOUSES is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit hoofde van de overeenkomst, indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Ziekte van de zijde van LOT OF HOUSES wordt als overmacht beschouwt. In geval van overmacht/ziekte zal Achi+BouwConsult onverwijld opdrachtgever informeren. Tijdens het bestaan van de overmacht/ziekte hebben partijen het recht om de overeenkomst te beëindigen.
Partijen hebben bij overmacht/ziekte van de zijde van LOT OF HOUSES over en weer geen enkel recht op enige vergoeding van kosten of schade.
3.9
Wanneer verzocht wordt om, in aanvulling op de verleende opdracht, aanvullende werkzaamheden te verrichten, zullen deze extra werkzaamheden in rekening worden gebracht, overeenkomstig onze tarievenlijst of berekend op basis van bestede tijd en gedane extra uitgaven, tenzij anders overeengekomen.
3.10
Deze algemene voorwaarden van LOT OF HOUSES prevaleren altijd boven andere algemene voorwaarden, tenzij anders overeengekomen.

Inhoud overeenkomst - algemeen (4) The Service

4.1
LOT OF HOUSES aanvaard de opdracht tot het leveren van een dienst, bestaande uit;
- de inspectie van het vastgoedobject
- het vervaardigen van een rapport gebaseerd op de inspectie.
Niet inbegrepen zijn een waardebepaling of taxatie
4.2
Het hoofddoel van de inspectie en rapportage is om opdrachtgevers die overwegen een specifieke onroerende zaak te kopen deskundig te adviseren en hen zodoende behulpzaam te zijn:
- om een beredeneerd en geïnformeerd oordeel te krijgen over het al dan niet doorgaan met de aankoop
- Te bepalen of het vastgoedobject al dan niet een redelijke aankoop is voor de overeengekomen prijs;
- om helder te maken welke beslissing en acties zouden moeten genomen worden voor contracten getekend worden.
4.3
De inspectie en rapportage hebben daarom betrekking op de algemene conditie van de onroerende zaak en bijzondere kenmerken die van invloed zijn op de huidige waarde van de zaak, en voor de toekomstige verkoopwaarde relevant zouden kunnen zijn. Het Rapport concentreert zich op hetgeen LOT OF HOUSES als urgente of beduidende kwesties van belang acht. Beduidende kwesties zijn die welke relevant zijn voor de onderhandelingen aangaande de prijs en die hun weerspiegeling zouden moeten vinden in het uiteindelijk overeen te komen aankoopbedrag.
4.4
De tussen LOT OF HOUSES en de opdrachtgever gesloten overeenkomst leidt tot een inspanningsverbintenis van LOT OF HOUSES. LOT OF HOUSES voert haar werkzaamheden uit naar beste kunnen en met de zorgvuldigheid die van hem/haar mag worden verwacht. LOT OF HOUSES heeft het recht bij het uitvoeren van de opdracht gebruik te maken van derden.
4.5
De bouwkundige die de opdracht uitvoert zal ingenieur zijn en lid van KIVI NIRIA, dan wel zijn opdracht uitvoeren onder verantwoordelijkheid van een ingenieur die lid is van KIVI NIRIA, en die competent is het onderzoek en de rapportage aangaande de onderzochte zaak te verzorgen op basis van deze algemene voorwaarden.
4.6
Op alle aan LOT OF HOUSES verstrekte inspectie/keuringsopdrachten en de met LOT OF HOUSES gesloten overeenkomsten zijn in ieder geval van toepassing de algemene voorwaarden van LOT OF HOUSES. Eveneens zijn van toepassing de in de rapportage en de in onderhavige voorwaarden omschreven uitgangspunten, voorwaarden en definities en onderhavige contractvoorwaarden, in de laatste versie en geldig op dat moment.
4.7
Toestemmingen, Vergunningen en Onderzoeken
(a) de bouwkundige zal aannemen dat het vastgoedobject niet is onderworpen aan enig ongewone of bezwaarlijke beperking of overeenkomst die het gebruik van het object of het redelijke plezier ervan treft.
(b) de bouwkundige zal aannemen dat alle noodzakelijke toestemmingen en vergunningen zijn verkregen. Bij nieuwe gebouwen, verbouwingen en uitbreidingen die vergunning vereisen, zal de bouwkundige niet nagaan of die toestemming of een vergunning verstrekt is. Dergelijke onderzoeken dienen door de opdrachtgever of zijn adviseur te worden gedaan. Tekeningen en specificaties zullen niet door de bouwkundige beoordeeld worden.
(c) de bouwkundige zal aannemen dat het object niet is bezwaard met kwesties als een aanschrijving door een overheidsinstantie, en dat noch het eigendom, noch het gebruik c.q. het beoogde gebruik, onwettig is of zal zijn.
4.8
Indien de opdracht wordt gefinancierd uit een schadeclaim of toelage, dient de opdracht- gever ArchiBouwConsult schriftelijk op de hoogte te brengen van de volledige naam en het volledige adres van de betreffende organisatie, met opgave van de claim en/of referenties. De opdrachtgever wordt eraan herinnerd dat er bij schadeclaims en toelagen sprake kan zijn van een eigen bijdrage die hij/zij in dat geval uit eigen middelen dient te financieren.

Inhoud van de overeenkomst - inspectie en werkwijze (5) The inspection

5.1
De inspectie is een algemeen visueel oppervlakten-onderzoek van die delen van het pand die toegankelijk zijn: met andere woorden, zichtbaar en goed bereikbaar voor inspectie, zonder risico schade aan het pand te veroorzaken en zonder kans op verwonding voor de bouwkundige. De inspectie wordt uitgevoerd met in achtname van zorg voor veiligheid, oog voor het praktische en met de beperkingen die er zijn omdat de bouwkundige een bezoeker van het pand is (dat mogelijk bewoond is). Zo worden meubilair, vloer bedekking en andere zaken niet verplaatst of verwijderd; er worden geen onderdelen geforceerd of geopend om ruimten of onderdelen van een gebouw toegankelijk te maken.
5.2
De inspectie bestaat uit een visuele inspectie gerelateerd aan het bouwjaar van het object en is een momentopname waarbij uitsluitend gesignaleerde zichtbare gebreken of tekortkomingen worden gerapporteerd.
5.3
In aanvulling op het bovenstaande geldt: een inspectie van een bestaande woning houdt in dat een algemene inspectie wordt uitgevoerd van de woning in de staat waarin de woning zich op het moment van de keuring bevindt. Bij vervolg- en/of opleveringskeuringen worden uitsluitend door de opdrachtgever aangegeven gebreken gecontroleerd.
5.4
Onder de standaard-inspectie wordt in ieder geval niet verstaan:
- waardebepaling van het te keuren object;
- controle op basis van bestek, tekeningen of technische omschrijving;
- een herhaalde opleveringskeuring.
- controle van niet gereinigde beglazing
- controle van de grondgesteldheid c.q. grondkwaliteit (bijv. grondvervuiling);
- controle van geluids- en/of warmte-isolatie;
- controle of uitvoering van berekeningen en metingen, bijvoorbeeld aan technische installaties;
- controle van grondoppervlakte en/of perceelgrootte;
- controle van dak en/of dakbedekking, anders dan op reguliere wijze visueel waarneembaar zonder technische hulpmiddelen;
- controle van kruipruimte, anders dan op reguliere wijze visueel waarneembaar zonder technische hulpmiddelen;
Wel kunnen deze zaken, of een deel hiervan, deel uitmaken van een aanvullende opdracht. In dat geval dient dit specifiek te zijn vermeld bij de opdracht.
5.5
De opdrachtgever garandeert dat LOT OF HOUSES vrij toegang verkrijgt tot het te inspecteren object en alle te inspecteren onderdelen waaronder zolders, kruipruimten etc., dat er geen verrassende elementen aanwezig zijn waaronder loslopende huisdieren en dergelijke. Indien door LOT OF HOUSES, om toegang tot het object te verkrijgen, de sleutels ergens moeten worden afgehaald en/of retour gebracht of er wachttijden ontstaan, heeft Achi+BouwConsult het recht de hiermee gepaard gaande kosten in rekening te brengen.
5.6
(a) Bereikbaarheid en lege c.q. loze ruimten. De bouwkundige zal zo veel mogelijk oppervlakten van het bouwwerk onderzoeken als haalbaar is, maar zal de gebieden die bedekt zijn, afgedicht of niet redelijk toegankelijk zijn niet onderzoeken.
(b) Vloeren. De bouwkundige zal bereikbare luiken, losse vloerplanken en dergelijke optillen indien aanwezig, voor zover deze niet worden afgedekt door zwaar meubilair, multiplex of hardboard, vast tapijt of enig andere vaste afwerking. De Expert zal geen vaste vloerdelen verwijderen zonder toestemming.
Inbegrepen bij de opdracht is dat de begane grondvloeren geïnspecteerd worden in de directe omgeving van het kruipluik.
5.7
Indien de opdrachtgever of diens vertegenwoordiger bij de inspectie aanwezig is, wordt tegen overeengekomen meerprijs desgewenst de onderzijde van de begane grondvloer geïnspecteerd indien deze op eenvoudige wijze en onder goede omstandigheden en zonder gevaar toegankelijk is, dit in verband met veiligheid en Arbo-wetgeving. Een en ander uitsluitend ter beoordeling door Achi+BouwConsult. Voor alle inspecties is een droge en minimaal vrije kruiphoogte van ca. 0,50 meter vereist, alsmede voldoende ventilatie.
5.8
(a) Daken, goten, overstekken, etc. tot een maximale hoogte van ca. 3,0 meter worden geïnspecteerd, indien veilig, dit uitsluitend ter beoordeling door LOT OF HOUSES, bereikbaar met ladders van maximaal 3,5 meter (werkende hoogte 3,0 meter). Indien hoger gelegen elementen dienen te worden geïnspecteerd, kan dit uitsluitend met door de opdrachtgever beschikbaar gesteld klimmateriaal dat voldoet aan de huidige wettelijke eisen, in goede staat van onderhoud verkerend en onder veilige omstandigheden, dit uitsluitend ter beoordeling door LOT OF HOUSES.
(c) Zolderruimten. De bouwkundige zal de zolderruimten onderzoeken indien er toegangsluiken zijn. De bouwkundige zal een ladder van voldoende hoogte hebben voor toegang tot een zolderluik of zolderruimte, waarmee 3,0 m hoogteverschil vanaf de aangrenzende vloer of aangrenzend terrein kan worden overbrugd. Het zal daarom misschien niet mogelijk zijn om daken boven dit niveauverschil te onderzoeken; in die gevallen zullen schuine daken met een verrekijker onderzocht worden.
(d) Erfscheidingen, Grondwerken en Bijgebouwen. Bij de inspectie zijn erfscheidingen, grondwerken en bijgebouwen inbegrepen. Specifieke ontspanningsvoorzieningen, inbegrepen zwembaden en tennisbanen, zullen niet onderzocht worden.
(e) Installaties. De Expert zal een visuele inspectie uitvoeren van de installaties waar deze bereikbaar zijn. Mangatdeksels zullen waar toegankelijk en haalbaar opgetild worden. Er worden geen testen uitgevoerd tenzij vooraf overeengekomen. De Expert zal rapporteren wanneer het, naar aanleiding van zijn inspectie, volgens hem/haar aan te raden is dat tests worden uitgevoerd en, indien noodzakelijk, een inspectie en rapport door een specialist zou moeten worden uitgevoerd.
(f) Niet onderzochte Gebieden. De Expert zal de gebieden identificeren die normaliter onderzocht zouden worden, maar waarvan het niet mogelijk was deze te onderzoeken en aangeven waar hij het noodzakelijk acht dat alsnog toegang zou moeten worden verkregen. Verder zal hij mogelijke of waarschijnlijke gebreken aangeven, gebaseerd op aanwijzingen die hij heeft kunnen zien.
5.9
Waar noodzakelijk kunnen delen van de Inspectie worden uitgevoerd vanaf aangrenzende gemeengoed. Instrumenten als een vochtigheidsmeter, verrekijker en zaklamp kunnen daarbij misschien gebruikt worden. Een ladder wordt gebruikt voor inspectie van vlakke daken met niet meer dan drie meter hoogteverschil ten opzichte van aangrenzend terrein of dak.
5.10
De bouwkundige zal werken volgens de ARBO-eisen.
5.11
Indien tijdens een inspectie blijkt dat bepaalde onderdelen c.q gedeelten van een object niet kunnen worden geïnspecteerd, wordt dit in het rapport vermeld.
5.12
Indien tijdens een inspectie blijkt dat bepaalde onderdelen c.q gedeelten van een object door een specialist c.q expert op een bepaald gebied dienen te worden geïnspecteerd, zal dit in het rapport worden aangegeven.
5.13
Indien tijdens een inspectie blijkt dat bepaalde objecten en/of gedeelten daarvan zeer moeilijk en niet zonder gevaar bereikbaar zijn, dit uitsluitend ter beoordeling door LOT OF HOUSES, worden deze objecten en/of gedeelten daarvan niet geïnspecteerd. Hiervan wordt in de rapportage melding gemaakt.
5.14
Indien weersinvloeden en/of onvoorziene omstandigheden de inspectie onmogelijk maken, bemoeilijkt en/of vertraagt, dat uitsluitend ter beoordeling van/door LOT OF HOUSES, behoudt LOT OF HOUSES zich het recht voor inspectie uit te stellen en/of te onderbreken.
5.15
Indien een inspectie, wegens onder artikel 5.13 en/of 5.14 omschreven omstandigheden, geen doorgang kan vinden, moet worden afgebroken, of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd zal deze inspectie wel in rekening worden gebracht. Er zal desgewenst een hernieuwde inspectie en/of een vervolginspectie plaatsvinden. Inzake deze hernieuwde en/of vervolginspectie behoudt LOT OF HOUSES zich het recht voor de kosten hiervan te factureren, conform de reguliere voorwaarden en tarieven.
5.16
De objecten worden door LOT OF HOUSES, in het kader van de rapportage, visueel gecontroleerd respectievelijk geïnspecteerd. De zichtbare onderdelen worden beoordeeld op hun functionaliteit en kwaliteit. Voor die onderdelen die niet visueel te inspecteren zijn kan een afgeleid oordeel worden gegeven van de vermoedelijke kwaliteit op grond van de staat van de wel zichtbare, samengestelde en verband houdende bouwonderdelen.

Schadelijke en gevaarlijke materialen (6) Deleterious and Hazardous Materials

6.1
Er wordt tijdens de inspecties niet specifiek naar schadelijke en gevaarlijke materialen gezocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Onder schadelijke en gevaarlijke materialen wordt onder andere verstaan asbest, olietanks en dergelijke.
6.2
(a) Tenzij uitdrukkelijk anders verklaard in het rapport, zal de bouwkundige aannemen dat geen schadelijk of gevaarlijke materialen of technieken in de constructie van het vastgoedobject zijn toegepast.
Echter, indien het naar de mening de bouwkundige waarschijnlijk is dat hoog-aluminiumoxide-cement (HAC) beton is toegepast in de constructie en dat, in dergelijke gevallen, specifieke onderzoeken zouden moeten worden uitgevoerd of tests zouden moeten worden uitgevoerd, dan zal hij dit in het Rapport adviseren.
(b) Loden drinkwaterleidingen en asbest zullen worden opgemerkt en gemeld, voor zover deze materialen gezien kunnen worden. Opgemerkt dient dat dergelijke materialen dikwijls pas zichtbaar zijn na blootlegging, hetgeen niet kan worden uitgevoerd zonder risico schade te veroorzaken - zie paragraaf 2 (a) hierboven.
(d) De bouwkundige zal melden of er transformatorstations of hoogspanningsleidingen zijn die mogelijk een elektromagnetisch veld kunnen veroorzaken, ofwel bij het betreffende object zelf, ofwel zichtbaar in de onmiddellijke omgeving van het object, maar de bouwkundige kan mogelijke invloed op gezondheid niet vaststellen. Om duidelijke redenen kan de bouwkundige niet rapporteren over enig ondergrondse leidingen.

Vervuiling (7) Contamination

7.1
De bouwkundige zal geen uitspraak doen over aanwezigheid van bodemvervuiling aangezien dit uitsluitend door geschikte specialisten kan worden vastgesteld.
Waar hij, gebaseerd op zijn plaatselijke kennis of op de inspectie, verwacht dat vervuiling een probleem zou kunnen zijn, zal hij wijzen op het belang van het verkrijgen van een rapport van een geschikte specialist.

Appartementen (8) Flats

8.1
Appartementen. Tenzij anders overeengekomen zal de bouwkundige uitsluitend het betreffende appartement en (indien aanwezig) de berging en/of garage inspecteren, de hieraan gerelateerde interne en externe gemeenschappelijke delen en constructies van het bouwwerk waarin het betreffende appartement is gesitueerd.
Andere appartementen of eigendommen zullen niet onderzocht worden. De bouwkundige zal in zijn rapport melding maken van eventuele beperkingen aangaande de bereikbaarheid van de gemeenschappelijke delen of de zichtbaarheid van de constructie.
De Opdrachtgever wordt eraan herinnerd dat, in het bijzonder met betrekking tot grote bouwblokken, het doel van de inspectie is om een indicatie te geven van de algemene staat van constructies en het onderhoud, uitlichtend die onderdelen die aandacht zullen vereisen binnen globaal het volgende decennium. Het is niet bedoeld om ondergeschikte punten op te sommen die normaal met het routinematig onderhoud verzorgd zouden moeten worden. (Veel flats zijn onderdeel deel van een groter geheel, bestaande uit meerdere blokken. In die gevallen zal de Expert uitsluitend het blok onderzoeken waarin het appartement gesitueerd is).
8.2
Bij flats en appartementen worden buitenoppervlakten van het gebouw die tot het appartement behoren, alsmede de toegangsgebieden, beoordeeld op hun globale conditie; daken en zolderruimten worden onderzocht indien er een toegangsluik binnen het appartement is.

Inhoud van de overeenkomst - rapport (9) The report

9.1
Het rapport geeft het oordeel weer van de bouwkundige over die zaken waarvan hij/zij vindt dat deze van belang zijn en waarop actie moet worden ondernomen of die van belangzijn zijn voor de afweging door de opdrachtgever - zo mogelijk - voordat contracten worden getekend. Het bevat enkele van de of alle onderstaande zaken:
- urgent herstelwerk (b.v. gas lek; gebrekkige schoorstenen) - waarvoor de opdrachtgever offertes zou moeten aanvragen;
- beduidende kwesties die verder onderzoek vereisen waar dit van belang is (b.v. verdachte elementen) - waarvoor de opdrachtgever rapporten en offerten van specialisten zou moeten verkrijgen (en waarvoor misschien moet worden betaald);
- beduidende, maar niet urgente herstelwerkzaamheden en vernieuwingen (b.v. nieuwe bedekking voor vlak dak op middellange termijn);
- andere beduidende overweging (b.v. sommige potentiële bronnen van ongemak) die de bouwkundige onder de aandacht van de opdrachtgever wenst te brengen;
9.2
Zaken bepaald als niet urgent of niet beduidend vallen buiten het bereik van de opdracht en worden in principe niet gerapporteerd; Echter, andere zaken (zoals veiligheid) worden gerapporteerd waar dit naar het oordeel van de bouwkundige van belang is om behulpzaam en constructief te zijn.
9.3
In het rapport worden de details van de inspectie opgenomen, onze conclusies naar aanleiding van de bevindingen, alsmede aanbevelingen voor eventueel nader onderzoek, monitoring, herstel- of verbeteringswerken, of andere noodzakelijke actie.
9.4
De bevindingen van de inspecties worden vastgelegd in het inspectierapport, waarvan opdrachtgever één digitale versie en één papieren exemplaar ontvangt. Meerkosten voor verzenden van de relevante bescheiden naar buiten Nederland zijn voor rekening van opdrachtgever.
9.5 Reinstatement costs
Waar in het rapport kostenramingen, budgetten of toelagen voor herstel- of verbeteringswerken zijn opgenomen, zijn deze uitsluitend bedoeld als een indicatie, zij mogen niet beschouwd worden als een nauwgezette opgave van de kosten en er mag niet op worden blindgevaren. In verband met de steeds wisselende complexiteit van herstel- en verbeteringswerken, alsmede veranderende marktomstandigheden, wordt u aangeraden om, voordat u financiële verplichtingen aangaat, schriftelijke offerten aan te vragen bij aannemers en/of installateurs met relevante ervaring en deze zo nodig te laten bevestigen.
9.6
De geldigheidsduur van een rapport bedraagt 6 maanden.
9.7
Opdrachtgever heeft de plicht om de inhoud van de door LOT OF HOUSES opgestelde rapportages en verstrekte adviezen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst, te controleren op juistheid en volledigheid en zo spoedig na controle wijzigingen en/of aanmerkingen aan LOT OF HOUSES door te geven. Tenzij binnen 14 dagen wijzigingen en/of aanmerkingen door opdrachtgever aan LOT OF HOUSES kenbaar zijn gemaakt wordt opdrachtgever geacht onvoorwaardelijk akkoord te gaan met uitgevoerde werkzaamheden, opgestelde rapportages en verstrekte adviezen. LOT OF HOUSES heeft het recht zich te vergewissen over de juistheid van wijzigingen en/of aanmerkingen van opdrachtgever, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geen enkel recht kan doen gelden.

(Tussentijdse) beëindiging overeenkomst (10) Cancellation

10.1
De tussen LOT OF HOUSES en opdrachtgever gesloten overeenkomst wordt tussentijds beëindigd door:
- het uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever, waarbij de opdrachtgever door LOT OF HOUSES zo nodig zal worden gewezen op de mogelijke gevolgen van deze voortijdige beëindiging en, indien beëindiging geschiedt tegen het advies van LOT OF HOUSES in, erop zal worden gewezen dat dit zal geschieden op risico van de opdrachtgever en zo nodig de opdrachtgever hierover een schriftelijke verklaring laten afleggen;
- het overlijden van opdrachtgever en/of opdrachtnemer;
- een eenzijdige beslissing van LOT OF HOUSES, indien LOT OF HOUSES van mening is dat van hem/haar redelijkerwijs niet kan worden gevergd dat het onderzoek zal worden voortgezet omdat er geen redelijke kans (meer) is op een beoogd en/of gewenst resultaat;
- een eenzijdige beslissing van LOT OF HOUSES indien het vertrouwen tussen LOT OF HOUSES en de opdrachtgever op ernstige wijze is verstoord, zulks er beoordeling aan LOT OF HOUSES.
10.2
Indien de overeenkomst op eenzijdig verzoek van LOT OF HOUSES tussentijds wordt beëindigd dan zal LOT OF HOUSES, alvorens hiertoe over te gaan, de opdrachtgever hierover informeren en zijn motivatie aan de opdrachtgever uiteenzetten tenzij dit niet of niet tijdig mogelijk is.
10.3
Indien de overeenkomst voortijdig zal worden beëindigd dan zal de overeengekomen vergoeding naar rato van de wel reeds uitgevoerde werkzaamheden bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht, tenzij er sprake is van ondeelbare werkzaamheden. Dit naar beoordeling van LOT OF HOUSES.
10.4
Indien de opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, surséance van betaling aanvraagt, verkrijgt, in staat van faillissement wordt verklaard, alsmede wanneer zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen, heeft LOT OF HOUSES het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of om de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling door middel van een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden, een en ander naar haar keuze en steeds met behoud van haar enig toekomend recht op vergoeding van kosten, schade en interesten.
10.5
Onverminderd de LOT OF HOUSES verder toekomende rechten heeft LOT OF HOUSES het recht, indien zij door overmacht wordt verhinderd een overeenkomst uit te voeren, om zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst ter keuze van LOT OF HOUSES op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat LOT OF HOUSES tot enige schadevergoeding gehouden is. Onder overmacht wordt ten deze verstaan elke omstandigheid, ten gevolge waarvan de naleving van de overeenkomst redelijkerwijze door de opdrachtgever niet meer kan worden verlangd, daaronder begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, werkstakingen, werkliedenuitsluiting, brand, weersomstandigheden, ongevallen, gewijzigde wettelijke voorschriften resp. aanwijzingen en instructies van overheden, etc.
10.6
Annulering door de opdrachtgever van een al verstrekte opdracht tot inspectie die plaats zou vinden op de dag van inspectie of op de laatste dag voor de dag van inspectie zal door LOT OF HOUSES worden gefactureerd tegen het overeengekomen inspectietarief.
10.7
Wanneer het niet mogelijk is de opdracht naar behoren uit te voeren, omdat de toestand van het pand wezenlijk verschilt met die van de eerder gedane opgave, dan wel omdat een partij buiten onze schuld een inspectie belemmert of onmogelijk maakt, dan wel wanneer wetten of voorschriften de inspectie belemmeren of onmogelijk maken, dan wel inspectie op basis van een professionele gedragscode onmogelijk is, dan wel wanneer de bouwkundige meent dat er sprake is van een onaanvaardbaar gezondheids- of veiligheidsrisico, zal een redelijke vergoeding in rekening worden gebracht op basis van kosten, tijd en uitgaven.
10.8
Annulering. De opdrachtgever is tot twee werkdagen vóór de inspectie gerechtigd de opdracht te annuleren door dit per e-mail of schriftelijk mede te delen aan LOT OF HOUSES. De bouwkundige is gerechtigd met de inspectie te stoppen (en hij zal dit direct melden aan de opdrachtgever) wanneer hij of zij na aankomst bij het pand tot de conclusie komt hij of zij onvoldoende specialistische kennis heeft om de opdracht naar behoren c.q. bevredigend uit te voeren; of wanneer hij/zij van mening is dat het belang van de opdrachtgever méér gediend is met een uitgebreide keuring in plaats van de afgesproken keuring.
In geval van annulering zal de bouwkundige het geld terugbetalen dat door de opdrachtgever voor de dienst reeds is betaald, onder aftrek van gemaakte kosten. In geval van annulering zal door de bouwkundige de reden hiervoor aan de opdrachtgever toegelicht worden.

Tarieven en facturering (11) Fees and Expenses

11.1
LOT OF HOUSES behoudt zich het recht voor gepubliceerde tarieven aan te passen.
11.2
De door LOT OF HOUSES uit te voeren bouwtechnische inspecties en aanvullende diensten worden aan de opdrachtgever of diens vertegenwoordiger gefactureerd conform de aan de opdrachtgever of diens vertegenwoordiger afzonderlijk bevestigde tarieven. Op de nota wordt de berekende BTW vermeld.
11.3
Het halen en brengen van sleutels zal slechts geschieden in uiterste noodzaak en uitsluitend op voorafgaand verzoek van de opdrachtgever en/of zijn vertegenwoordiger en binnen een straal van 10 km rond het te inspecteren object. In onderhavige situaties zal de opdrachtgever of zijn vertegenwoordiger een sleutelverklaring invullen ondertekenen en gereed hebben. De sleutelverklaring vrijwaart LOT OF HOUSES tegen alle aansprakelijkheden en schaden van welke aard en ontstaan door welke oorzaak dan ook. Het halen en/of brengen van sleutels zal worden gefactureerd tegen de geldende tarieven van LOT OF HOUSES.
11.5
Indien blijkt dat een object, ondanks gemaakte afspraken, niet toegankelijk is of dat het object niet kan worden gekeurd, kan LOT OF HOUSES niet verantwoordelijk c.q aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ontstane vertraging en/of schade van welke aard dan ook. Ook indien als gevolg hiervan een aangeleverde opdracht niet of niet volledig kan worden uitgevoerd, dan is hiervoor een vergoeding verschuldigd ter hoogte van het overeengekomen inspectietarief.
11.6
Bij het niet binnen de afgesproken tijd komen opdagen en/of niet aanwezig zijn van de bewoner, opdrachtgever, diens vertegenwoordiger of de verkoper ongeacht welke reden, worden de kosten gefactureerd aan de opdrachtgever of diens vertegenwoordiger.
11.7
Indien LOT OF HOUSES niet binnen redelijke tijd aanwezig kan zijn zal de inspectie geen doorgang vinden en worden er geen kosten in rekening gebracht.
11.8
Indien een situatie ontstaat zoals omschreven in de artikelen 7.5, 7.6 en 7.7 dient dit onverwijld aan de wederpartij te worden gemeld. Indien in de inspectieafspraken c.q planningen wordt geschoven, zal dit eveneens aan de opdrachtgever of diens vertegenwoordiger respectievelijk LOT OF HOUSES worden gemeld.
11.9
Alle door LOT OF HOUSES opgegeven of met haar overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld. Een opgegeven of overeengekomen (all-inn) prijs betreft slechts de uitdrukkelijk daarbij aangeduide werkzaamheden, uit te voeren onder de redelijkerwijs normaal te verwachten omstandigheden en op basis van de bij LOT OF HOUSES bij opgave of overeenkomen van de prijs, bekende gegevens. Afwijkingen van of wijzigingen in bovenbedoelde werkzaamheden, omstandigheden, gegevens en dergelijke kunnen leiden tot meerwerk of kostenverhogingen en zijn reden tot aanpassing van de overeengekomen prijs. Bij werkzaamheden zonder einddatum worden per ingang van 1 januari van elk nieuw jaar de overeengekomen verkooptarieven geïndexeerd.
11.10
Indien de opdracht door meerdere opdrachtgevers gezamenlijk is gegeven, zijn zij, indien en voor zo ver de werkzaamheden ten behoeve van hen gezamenlijk zijn verricht, ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichtingen.

Betaling (12) Fees and Expenses - terms of payment

12.1
De opdrachtgever gaat ermee akkoord de schriftelijk overeengekomen prijs voor de dienst te betalen, inbegrepen de overige in de overeenkomst vastgelegde kosten.
12.2
De opdrachtgever zal LOT OF HOUSES de overeengekomen prijs voor het rapport, alsmede enig uitdrukkelijk overeengekomen uitbetaling, betalen, inbegrepen BTW.
12.3
Betaling dient te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen en schriftelijk bevestigd. LOT OF HOUSES heeft echter te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of anderszins voor betaling zekerheid, waaronder bankgarantie, te verkrijgen. Indien opdrachtgever enig door hem verschuldigd bedrag niet op de voet van het voorgaande voldoet, is hij zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van, verband houdende met de inning van enige vordering op de opdrachtgever of verband houdende met het verweer tegen een ten onrechte door de opdrachtgever gepretendeerde vordering, komen voor rekening van de opdrachtgever.
12.4
Indien meer nota's openstaan worden niet-integrale betalingen daarvan geacht te strekken tot voldoening van de eerstvervallene.
12.5
Bij niet tijdige betaling zal de debiteur direct in verzuim zijn en is de debiteur de wettelijke rente verschuldigd over de hoofdsom of restant der vordering. Voor het verzenden van een aanmaning wordt per keer een bedrag van ten minste 10,00 (tien euro) in rekening gebracht.
12.6
De Debiteur is niet gerechtigd verrekening, uit welke hoofde dan ook, toe te passen ten aanzien van bedragen, die door LOT OF HOUSES in rekening worden gebracht voor de door LOT OF HOUSES verrichte werkzaamheden.
12.7
Indien de Debiteur in verzuim is en tot incasso wordt overgegaan, is de Debiteur, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke incassokosten.
12.8
LOT OF HOUSES heeft het recht om in voorkomende gevallen voorafgaand aan (het vervolg van) de uitvoering van zijn werkzaamheden van de opdrachtgever een aanbetaling te verlangen en niet eerder met (het vervolg van) zijn werkzaamheden aan te vangen dan nadat het bedrag door LOT OF HOUSES is ontvangen.
12.9
Tenzij u een volmacht aan LOT OF HOUSES heeft verstrekt, bent u zelf verantwoordelijk voor het tijdig betalen van onze factuur en het terugkrijgen van enige uitkering door uw verzekering. Onafhankelijk van het feit of een volmacht is verstrekt, blijft opdrachtgever ten aller tijde verantwoordelijk voor tijdige betaling van de factuur.

Klachten (13) Complaints

13.1
De opdrachtgever is verplicht om de door LOT OF HOUSES te leveren dienst en/of te leveren rapporten onverwijld te controleren op direct constateerbare gebreken en/of onvolkomenheden. De opdrachtgever dient klachten over de verrichte diensten binnen 14 dagen nadat de werkzaamheden zijn beëindigd of nadat de gebreken en/of onvolkomenheid aan de opdrachtgever kenbaar is geworden, aan LOT OF HOUSES te berichten, bij overschrijding van welke termijn elke aanspraak jegens LOT OF HOUSES terzake enige gebrek en/of onvolkomenheid vervalt.
13.2
Aanmelding van klachten respectievelijk schaden en/of aansprakelijkheidsstelling dienen, binnen de daarvoor gestelde termijn, altijd schriftelijk aan LOT OF HOUSES te worden gemeld. Melding dient te geschieden middels het in het rapport opgenomen “aanmeldingsformulier schade, gebrek en/of tekortkoming”;
13.3
Het “aanmeldingsformulier schade, gebrek en/of tekortkoming" dient volledig, leesbaar en naar waarheid schriftelijk opgemaakt, geparafeerd, ondertekend en voorzien van alle bijlagen aan LOT OF HOUSES te worden aangeleverd. Niet volledige, onleesbare en niet naar waarheid schriftelijke opgemaakte, geparafeerde, ondertekende, schade/gebreken/tekortkomingen, welke bovendien niet zijn voorzien van alle bijlagen indien van toepassing, zullen niet in behandeling worden genomen.
13.4 Het in behandeling nemen van een aanmelding impliceert geen erkenning van de schade, het gebrek, de tekortkoming en/of de aansprakelijkheid in welke vorm en door welke oorzaak dan ook. LOT OF HOUSES behoudt zich ter zake dan ook alle rechten voor.
13.5
Indien LOT OF HOUSES de klacht over de verrichte prestatie gegrond bevindt, heeft LOT OF HOUSES te allen tijde het recht om:
a. indien dat nog mogelijk is, deze prestatie alsnog binnen een redelijke termijn op de juiste wijze te verrichten of;
b. het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag te crediteren;
zulks ter keuze van LOT OF HOUSES.

Aansprakelijkheid (14) Liability

14.1
LOT OF HOUSES is tegenover opdrachtgever aansprakelijk voor de schade, die deze lijdt als rechtstreeks gevolg van ernstige tekortkomingen door LOT OF HOUSES of door personen in haar dienst bij de uitvoering van de opdracht begaan, indien en voor zover deze tekortkomingen onder normale omstandigheden bij normale vakkennis en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van vakuitoefening vermeden hadden kunnen worden.
14.2
Een door LOT OF HOUSES uitgevoerde inspectie en/of uitgebracht rapport kan en mag niet worden gezien als een garantiedekking c.q een garantieverzekering, resp. een aanvullende dekking en / of aanvullende verzekering voor evt. gebreken en/of tekortkomingen van welke aard en ontstaan door welke oorzaak dan ook, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
14.3
LOT OF HOUSES is niet aansprakelijk voor het niet vermelden van gebreken die redelijkerwijs niet zichtbaar zijn en niet voor rekening van LOT OF HOUSES behoren te komen, noch voor gebreken waarbij is aangegeven dat herstelwerkzaamheden verricht moeten worden of een nader specialistisch onderzoek gewenst of noodzakelijk is.
14.4
LOT OF HOUSES is niet aansprakelijk voor het niet vermelden van gebreken ten gevolge van door de eigenaar, gebruiker, makelaar, opdrachtgever en / of derden verzwegen of onjuist opgegeven omstandigheden aan het te inspecteren object.
14.5
LOT OF HOUSES is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een omschrijving in het rapport die niet overeenkomt met de in wettelijke voorschriften of reglementen van nutsbedrijven of voor door hen gehanteerde terminologie.
14.6
Indien de opdrachtgever tijdig en volledig de te verwerken gegevens verstrekt en LOT OF HOUSES niettemin door schuld of nalatigheid de opgedragen werkzaamheden niet volledig c.q onjuist verricht, dan zullen aanvullende c.q correctiewerkzaamheden kosteloos worden uitgevoerd, mits de opdrachtgever binnen 48 uur na ontvangst van de verwerkte gegevens LOT OF HOUSES van de tekortkomingen in kennis stelt.
14.7
Bij mogelijke c.q vermeende aansprakelijkheid, is deze, in alle redelijkheid en billijkheid, als volgt gemaximeerd;
A: voor uitgevoerde bouwtechnische inspecties en rapportages, uitgevoerde expertises en alle verdere daarmee samenhangende werkzaamheden en rapportages tot maximaal EUR 2.500,--;
B: voor alle overige werkzaamheden en adviezen etc. tot het voor haar diensten ten behoeve van die uitgevoerde opdracht toekomende honorarium. Bij opdrachten met een looptijd langer dan drie maanden, is het totaal door LOT OF HOUSES met betrekking tot de uitgevoerde opdracht te vergoeden schade beperkt tot het over de laatste twee maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
14.8
Bij de vaststelling van de hoogte van een eventueel te vergoeden schade gelden de in de algemene voorwaarden vermelde maxima en zal er een verrekening plaatsvinden voor ouderdom en bouwkundige staat van het object of het bouwkundige onderdeel waarop de schade is ontstaan, dit conform het indemniteitsbeginsel en in de verzekeringswereld gebruikelijke regelingen.
14.9
Wanneer is vastgesteld dat een schadevergoeding voor rekening van LOT OF HOUSES komt, geldt voor de opdrachtgever een eigen risico van EUR 500,--
14.10
LOT OF HOUSES is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade, waaronder in ieder geval begrepen bedrijfsschaden, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, kosten voortvloeiende uit veroordeling in proceskosten, rente- c.q. vertragingsschade, schade als gevolg van (het verschaffen van) gebrekkige medewerking, informatie of materialen van opdrachtgever, schade als gevolg van handelingen van aannemer of leveranciers in strijd met tekeningen, het bestek, ondeugdelijk uitgevoerde (herstel) werkzaamheden en/of verdere voorwaarden, schade aan personen, goederen of ter zake van het bouwkundige werk ontstaan, als gevolg van gebreken alsmede door ondeugdelijk uitgevoerde werkzaamheden door derden en evt. daaruit ontstane gevolgschaden en schaden wegens door LOT OF HOUSES uitgevoerde werkzaamheden, gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke overeenkomst vormt.
14.11
In alle gevallen waarin LOT OF HOUSES gehouden is tot betaling van schadevergoeding, zal deze, indien de schade is gedekt door een verzekering van LOT OF HOUSES, nooit hoger zijn dan het bedrag dat daadwerkelijk door de verzekeraar ter zake wordt uitgekeerd.
14.12
LOT OF HOUSES is niet aansprakelijk voor schades, die voortvloeien uit storingen en/of meerwerk veroorzaakt door of vanwege voorschriften en maatregelen van de overheden of nutsbedrijven.

14.13
LOT OF HOUSES is nooit aansprakelijk voor schade verband houdende met of ten gevolge van onjuiste kostenbegrotingen en/of verkeerde prijsopgave, schade ten gevolge van omissies in inspecties en inspectierapporten en/of schade voortvloeiende uit of verband houdende met adviezen en/of rapportages van externe deskundigen.
14.14
Indien LOT OF HOUSES met inachtneming van het vorenstaande aansprakelijk is voor schade, is LOT OF HOUSES gerechtigd de schade op eigen kosten te doen beperken of ongedaan te maken, te herstellen of te doen herstellen.
14.15
LOT OF HOUSES aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens derden.
14.16
Opdrachten kunnen zijn uitgevoerd met in achtname van specifieke verzoeken van de opdrachtgever en met een specifiek doel. Bijgevolg is onze aansprakelijkheid beperkt tot uitsluitend die jegens onze opdrachtgever, aansprakelijkheid jegens derden is uitgesloten.
Geen aansprakelijkheid wordt aanvaard voor enige door derden op basis van dit rapport ondernomen actie, tenzij schriftelijk anders overeen gekomen.
14.7
Het geproduceerde rapport is uitsluitend voor gebruik door de opdrachtgever en/of diens professionele adviseurs, door ons wordt geen aansprakelijkheid naar derden geaccepteerd. Ingeval de opdrachtgever specifieke adviezen uit het rapport niet opvolgt, dan wordt door ons geen verantwoordelijkheid voor de gevolgen hiervan genomen.

Eigendom (15) Restriction on Disclosure

15.1
Het Rapport is uitsluitend bestemd voor gebruik door de genoemde opdrachtgever en is vertrouwelijk. Gebruik van het rapport door derden is op hun eigen risico.
15.2
LOT OF HOUSES behoudt te allen tijde de eigendom van afschriften, bescheiden en andere informatiedragers zoals bijvoorbeeld foto's die betrekking hebben op het gekeurde object. LOT OF HOUSES zal deze bescheiden gedurende 2 jaren bewaren. De opdrachtgever kan op verzoek tegen een vergoeding van de kostprijs afschriften krijgen van deze informatie(dragers) en/of andere bescheiden.
15.3
Alle auteursrechten, industriële en intellectuele eigendomsrechten op of in verband met geleverde adviezen, ontwerpen, tekeningen en/of software, blijven bij LOT OF HOUSES en gaan, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, niet op de opdrachtgever over. LOT OF HOUSES en de opdrachtgever zijn over en weer gebonden om gegevens, waarvan zij in het kader van de overeenkomst kennis krijgen en waarvan duidelijk is dat die tot de vertrouwelijke informatie van de anderen behoren, als strikt vertrouwelijk te behandelen.
15.4
Wijzigingen resp. aanpassingen in de inspectierapporten en/of de werkmethodieken worden uitsluitend door LOT OF HOUSES aangebracht.
15.5
Opdrachtgever geeft toestemming aan LOT OF HOUSES om de bouwkundige gegevens, opgenomen in het rapport, ter beschikking te stellen voor statistische doeleinden en/of voor eigen gebruik van LOT OF HOUSES.

Toepasselijk recht en geschillenbeslechting (16)

16.1
Op alle overeenkomsten tussen LOT OF HOUSES en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
16.2
Alle geschillen, daaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, welke tussen opdrachtgever en LOT OF HOUSES mochten ontstaan in verband met de opdracht of enige overeenkomst en/of zaak die daarvan een uitvloeisel is en welke niet in der minne kunnen worden opgelost, worden beslecht door arbitrage overeenkomstig de regels beschreven in de DNR2011.
16.3
In geval een geschil behoort tot de wettelijke competentie van de Arrondissementsrechtbank, is de rechtbank van de plaats van vestiging van LOT OF HOUSES bevoegd van het geschil kennis te nemen, onverminderd de bevoegdheid van LOT OF HOUSES een geschil aan de volgens de wet bevoegde rechter voor te leggen.
16.4
Ingeval het gefactureerde bedrag wordt betwist dient dit zo snel mogelijk kenbaar te worden gemaakt.

SLOTBEPALING (17)

17.1
De algemene voorwaarden treden in werking op 1 januari 2013.

Laatste wijzigingen op onze website

  • algehele restyling [01-04-2009] [20-01-2013]

  • proefversie [28-12-2007]