Rijksdienst voor archeologie, cultuurlandschap en monumenten
XML RSS 1.0 Feed

MAISON DES MAÎTRES is een partnerschap van 6 architecten en 6 bouwkundigen gespecialiseerd in de bouwkundige begeleiding van hen die op het punt staan een huis te kopen in Frankrijk, alsmede van hen die er al een huis hebben maar nu willen gaan verbouwen of renoveren, en hierbij behoefte hebben aan onafhankelijke, professionele voorlichting en ondersteuning.


 

Kopen - woordenlijst i.v.m. koop van een woning
Woordenlijst Frans - Nederlands


  A    
  acquereur   koper
  acompte   voorschot, aanbetaling
  acte authentique   authentieke akte, verplicht bij verkoop onroerend goed
  acte de vente   definitieve akte
  acte sous seing privé   onderhandse akte, ook wel acte préalable (voorafgaande akte) of avant-contrat (voorovereenkomst)
  administrateur de biens   beheerder van goederen, van onroerend goed
  affirmation de sincerite   clausule die meldt dat de vermelde prijs klopt
  agence immobilière   makelaarskantoor
  agent commercial   een tussenpersoon die op eigen titel werkt voor een of meerdere makelaarskantoren
  agent immobilier   makelaar
  amiante   asbest
  arrhes   voorschot, waarbij beide partijen zich nog kunnen terugtrekken
  assainissement   riolering, dranering
  assurance dommages-ouvrages   verplichte bouwverzekering, af te sluiten voor begin van de bouw
  assurance RCP (Responsabilité Civile Professionnelle)   beroepsaansprakelijkheidsverzekering
  attestation d'acquisition   notarieel bewijs van aanschaf
  attestation pararsitaire   inspectie rapport inzake ongedierte 
       
  B    
  bail   huurcontract
  banque de consignation   bank die de notaris gebruikt voor garanties
  bon pour achat   akkoord voor aankoop
  bon pour vente   akkoord voor verkoop
  bien immobilier   onroerend goed
  bon de visite   document waarmee een klant van een makelaar erkent dat hij een onroerend goed heeft bezicht via bemiddeling van die makelaar
       
  C    
  cadastre   kadaster (openbaar register van onroerende goederen)
  carte professionnelle   verplichte kaart voor makelaars, wordt verstrekt door prefect en moet jaarlijks worden vernieuwd
  carte de séjour   verblijfsvergunning
  caution borg cession   overdracht van een onroerend goed
  certificat d'urbanisme (CU)   bewoonbaarheidsverklaring
  charges récupérables   kosten die verhuurder kan verhalen op huurder, servicekosten
  charges et conditions clause pénale   boete clausule, strafbepaling
  commission   vergoeding die betaald wordt aan een makelaar voor zijn activiteiten (verkoop, verhuur, beheer)
  compromis de vente   voorlopig koopcontract
  condition suspensive   opschortende voorwaarden
  constructible   bouwgrond
  contrat de location   huurcontract (ander woord voor bail)
       
  D    
  delai de reflexion (of: de rétraction)   bedenktijd, periode waarin koper zich nog kan terugtrekken na het tekenen van de compromis de vente
  dépôt de garantie   waarborgsom
  désignation      omschrijving
  droit de préemption   recht van voorkoop
  droit de donation   schenkingsrecht
  droit de succession   successierecht
       
  E    
  EDF   electriciteitsmaatschappij van Frankrijk
  election de domicile enregistrement    
  états des lieux   beschrijving van de toestand van het gebouw
  expert comptable   erkend accountant
  expert foncier   specialist op het gebied van onroerend goed - bijvoorbeeld een architect - die over de waarde en de toestand van het goed mag raporteren expert immobilier taxateur, deskundige die de waarde schat van onroerend goed
       
  F    
  frais d'agence   makelaarscommissie
  f.a.i. = frais d'agence inclus   inclusief makelaarskosten
  frais de notaire   notariskosten
  frais d'acquisition   totale kosten, inclusief rechten, belastingen, administratiekosten en honoraria
       
  G    
  géomètre   landmeter
  GDF   gas-maatschappij van Frankrijk
  garantie financière   financiële waarborg, verplicht voor makelaars en beheerders
          
  H    
  HT hors tax   exclusief belastingen
  huissier de justice   gerechtsdeurwaarder
  hypothèque   hypotheek (om betaling van een contractuele schuld op een onroerend goed te garanderen)
       
  I    
  immobilière   onroerend goed
  immeuble   betekent zowel flatgebouw als onroerend goed
  indivision    mede-eigendom, onverdeelde boedel (vaak t.g.v. erfopvolging)
       
  J    
  jouissance    bezit, vruchtgebruik
       
  K    
       
  L    
  location   verhuur
  locations saisonnières   seizoensverhuur van (vakantie-)huizen
  loi scrivener   Franse wet ter bescherming van leners
  lu et approuvé   ‘gelezen en goedgekeurd’, voor akkoord
  loyer   huur (geld dat de huurder aan de verhuurder betaalt)
       
  M    
  maire   burgemeester
  mairie   gemeentehuis
  mandat de recherche   particuliere afspraak / opdracht dat makelaar op zoek gaat naar een object
  mandat simple de vente   eenvoudig mandaat (opdracht) om huis te mogen verkopen (zonder exclusiviteit)
  mandat de vente avec exclusivité   exclusief mandaat (het huis wordt niet ook bij andere makelaars aangeboden)
  marchand de biens   handelaar in onroerend goed, die het goed ook zelf aankoopt en vervolgens doorverkoopt
  monuments historiques   historisch monument
       
  N    
  notaire   notaris
  nue-propriété   ‘bloot eigendom’, juridische term die betrekking heeft op een deel van het eigendomsrecht. Het geeft de houder het recht over de zaak te beschikken zonder het feitelijk gegebruiken. De bloot-eigenaar betaalt de belastingen en de lasten van het bezit.
       
  O    
  occupation   bewoning
  offre d'achat   aanbod om object te kopen (geen bindend contract)
  offre de vente   aanbod om object te verkopen (geen bindend contract)
       
  P    
  permis de conduire   rijbewijs
  permis de construire   bouwvergunning
  plan de cadastre   kadastraal plan
  plan de financement   financieringsplan
  plomb   lood
  plus-value   meerwaarde (na verkoop van een onroerend goed)
  prélèvement   incasso
  projet de l'acte   concept akte
  promesse de vente   voorovereenkomst, voorlopige koopcontract
  la promesse unilatérale de vente   eenzijdige belofte: verplicht niet de koper, maar wel de verkoper die het goed een bepaalde tijd niet mag verkopen
  la promesse bilatérale de vente of compromis de vente   bindt zowel koper als verkoper
       
  Q       ,
       
  R    
  regime matrimoniaux   huwelijksgoederenrecht
  resiliation   ontbinding, opzegging
  rétraction    ‘bezinningstijd’ (zie: délai de rétraction )
       
  S    
  SAFER   sociétée d’aménagement foncier et d’établissement rural: instantie die is belast met herindelingen via de aankoop van landbouwgronden. Grondbank. Kan soms een transactie verhinderen.
  saturnisme   saturnisme = chronische loodvergiftiging
  securité social   sociale voorzieningen
  servitudes   erfdienstbaarheden (meestal recht van overpad) 
       
  T    
  TTC   toutes taxes comprises alle belastingen inbegrepen
  TVA   taxe sur la valeur ajouté (BTW)
  taxe d'habitation   onroerendgoedbelasting
  taxe fonciere   grond belasting
  termites   termieten
  timbres fiscal   belastingzegel, soms nodig voor officiële documenten
       
  U    
  usufruit   vruchtgebruik; juridische term die betrekking heeft op een deel van het eigendomsrecht. Het gaat om het recht van het gebruik en het genot die verbonden zijn aan een bezit waarvan het bloot eigendom aan een ander toebehoort. Dit recht is tijdelijk en eindigt bij het overlijden van de vruchtgebruiker.
       
  V    
  valeur vénale   marktwaarde van een onroerend goed
  vendeur   verkoper
  vente   verkoop
  viager   letterlijk ‘lijfrente’. In onroerend goed een koopcontract waarbij de koper aan de eigenaar, gedurende het gehele leven van laatstgenoemde een rente betaalt. Boven op die rente kan de koper een eerste storting hebben gedaan. Hij wordt pas na het overlijden van de oorspronkelijke eigenaar zelf de eigenaar.
       
  W    
       
  X    
       
  Y    
       
  Z    
       
       

Laatste wijzigingen op onze website

  • algehele restyling [01-04-2009]

  • proefversie [28-12-2007]